Martin Lewis explains 'snowballing' method to clear your debts

Martin Lewis explained how to follow the 'snowballing' method to clear your debts. Source: Martin Lewis Show, ITV