Fans bid farewell to beloved giant panda Xiang Xiang

Fans bid farewell to beloved giant panda Xiang XiangSource: Nippon TV News 24 Japan