Jamie Raskin says Biden was right 'to sound the alarm' about Trump's MAGA movement

Jamie Raskin says Joe Biden was right 'to sound the alarm' about Trump's MAGA movement.Source: CBS